image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

Bölümümüzün amacı, kütüphane, müze, arşiv, bilgi merkezleri, bilgi teknolojileri ve veri tabanları üreten firmalar, yayıncılık, ar-ge gibi kamu veya özel sektör kuruluşlarında bilgi ve belge yönetimi işini yapabilecek “bilgi profesyonelleri” ile bilgi-belge yönetimi alanında araştırmacı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

Kütüphane, arşiv, müze, bilgi merkezleri gibi kurum/kuruluşlar, bilgi kaynaklarını sağlama, depolama, kataloglama-sınıflama, dizinleme, bu kaynaklara en kısa sürede erişimi sağlayarak yararlandırmaya sunma gibi hizmetleri düzenli, sistemli, bilimsel ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu kuruluşlarda “bilgi profesyonelleri” kategorisinde yer alan 'kütüphaneci', 'bilgi uzmanı', 'bilgi yöneticisi', 'arşivist', 'dokümantalist', gibi değişik unvanlarla çalışabilmektedirler.

Günümüz bilgi çağı ve teknolojisi, bireylerin ve toplumların varlıklarını daha nitelikli, daha etkin ve verimli olarak sürdürüp geliştirebilmeleri için, bilgiye olan taleplerini artırmaktadır. Bilginin toplumlar ve bireyler tarafından yaşamsal ve stratejik önemin bilincine varılması, bilgiyi talep edenler ile bilgi kaynakları arasında daha uygun ve sistemli ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bilgi kaynaklarının çeşitliliği ve niceliksel olarak artışı, bu kaynakları bünyesinde barındıran, düzenleyen ve erişilmesini sağlayan kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin giderek önemini arttırmakta ve hizmetlerini geliştirmektedir. Bilgi merkezleri, bilgi kaynakları ve araştırmacılar arasında yeni teknolojileri kullanılır kılarak yaratıcı, yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaktadırlar.

Bilgi profesyonellerinin çalışacakları kurum/kuruluşlarda kütüphane/bilgi merkezi türleri ve özellikleri, bilgi kaynakları, kullanıcılar, bilgi erişimi, elektronik kaynaklar, yaratıcı kütüphane/bilgi hizmetleri konularında bilgi sahibi olan ve bu kurumları en verimli şekilde yönetebilecek 'bilgi yönetimi' disiplini çerçevesinde eğitilmeleri sağlanmalıdır. Yeni kurulacak olan bölümümüzde özellikle kütüphane ve bilgi bilimi, bilgi ve belge yönetimi, bilgi teknolojileri konularına ağırlık verilecektir. Bu bölümde öğretimde modern bilgi teknolojilerinden de yararlanılacaktır.

Lisans ve lisansüstü (başlangıçta yüksek lisans) düzeyinde farklı programlar sunacak olan bölümümüzde, kendi uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı araştırma ve çalışmalarıyla tanınmış 5 öğretim elemanı vardır.